องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ที่บังคับใช้ในปี พ.ศ.2566หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566


 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง
1
ประชาสัมพันธ์ของ Eit