องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567แนวปฏิบัติ Dos & Don' ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติธรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตแนวทางการปฏิบัติตนของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างตามประมวลจริยธรรมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนให้คำปรึกษำตอบคำถำมทำงจริยธรรม


 
 
 
 
 
 
 วัน จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง