องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

กองการศึกษา (บทความ)
 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

     

แนวทางการปฏิบัติตนของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างตามประมวลจริยธรรม

     

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนให้คำปรึกษำตอบคำถำมทำงจริยธรรม

     

 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง
1
ประชาสัมพันธ์ของ Eit