องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 

ประกาศ อบต.คอโค เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค (ยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566)แนวทางการโอนเงิน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565ประกาศเรื่อง บัญชีปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566 – 2569 (ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดอบต.คอโค ดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2566ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคอโคประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน และ กำหนด วัน เวลาสอบรายงานผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ต้องการสนับสนุนจาก รพ.สต.คอโคและอบต.คอโค ประจำปีงบประมาณ 2566


12 3 4 5
 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง
1
ประชาสัมพันธ์ของ Eit