องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูลพื้นฐาน
ตำแหน่งหัวข้อ
  1 | 01 โครงสร้างหน่วยงาน
  2 | 02 ข้อมูลผู้บริหาร
  3 | 03 อำนาจหน้าที่
  4 | 04 ข้อมูลการติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งหัวข้อ
  5 | 05 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ตำแหน่งหัวข้อ
  6 | 06 Q&A
แผนการบริหารงานและงบประมาณ
ตำแหน่งหัวข้อ
  7 | 07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  8 | 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  9 | 09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ตำแหน่งหัวข้อ
  10 | 010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  11 | 011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  12 | 012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  13 | 013 E-Service
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตำแหน่งหัวข้อ
  14 | 014 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  15 | 015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  16 | 016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  17 | 017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งหัวข้อ
  18 | 018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  19 | 019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  20 | 020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  21 | 021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตำแหน่งหัวข้อ
  22 | 022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  23 | 023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  24 | 024 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตำแหน่งหัวข้อ
  25 | 025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ตำแหน่งหัวข้อ
  26 | 026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  27 | 027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  28 | 028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  29 | 029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ตำแหน่งหัวข้อ
  30 | 030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  31 | 031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต
ตำแหน่งหัวข้อ
  32 | 032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  33 | 033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตำแหน่งหัวข้อ
  34 | 034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  35 | 035 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 วัน จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง